Algemene voorwaarden LFK magazine

Algemeen
Het liefst handelen we alleen vanuit wederzijds vertrouwen en zouden we graag zonder algemene voorwaarden willen ondernemen. Maar het verstand wil ook wat, daarom hebben we zo kort en bondig mogelijk onze algemene voorwaarden voor je opgesteld.

De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en verplichtingen van de consument, van jou, te bepalen. En de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer, van ons, LFK magazine. Bij het gebruik van en het aankopen via LFK magazine, stem je in met deze algemene voorwaarden.

Vestigings- en adresgegevens
LFK magazine
Adres: Workumstraat 21, 8244 EJ, Lelystad
Kamer van Koophandel registratie nummer: 63199572
BTW-id nummer: NL002143200B14
E-mail: contact@lfkmagazine.nl

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van LFK magazine en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen LFK magazine en de consument. Daar bedoelen we jou mee.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden. Oftewel, ga in gesprek met ons bij onduidelijkheden.

Het aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. LFK magazine heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door jou mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor jou duidelijk is wat je rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:
De prijs inclusief belastingen
De kosten van verzending. Deze is afhankelijk van het aantal en het gewicht van het product.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.

Abonnement
Wanneer je een abonnement afsluit, dan is dit voor vier edities. Het abonnement kun je tussentijds niet opzeggen. Wij zullen je abonnement niet stilzwijgend verlengen. Wel ontvang je van ons een bericht waarin we aangeven dat je abonnement afloopt.

De overeenkomst
De overeenkomst tussen ons komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven kopje ‘Het aanbod’, tot stand op het moment wanneer jij het aanbod aanvaard en de daarbij gestelde voorwaarden.

Hiervoor moet je de volgende stappen zijn doorlopen: selectie van gewenste product, toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering), checken van de order, selecteren van betaalmethode, voldoen van betaling.

LFK magazine bevestigd de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, via bestelling@lfkmagazine.nl. We zorgen voor een veilige webomgeving en treffen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Leveringsvoorwaarden
LFK magazine garandeert dat het bestelde artikel voldoet aan de omschrijving zoals vermeld in de webshop.

LFK magazine levert binnen 5 werkdagen. Uitzondering bij een voorverkoop, dan wordt duidelijk aangegeven wanneer je het product uiterlijk mag verwachten.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kun je geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

Bezorging
Onze producten worden met zorg verpakt. De bezorging van onze producten vindt plaats via Postnl of DHL. Mocht je jouw bestelling niet of beschadigd hebben ontvangen, neem dan contact met ons via contact@lfkmagazine.nl Om een goede bezorging te kunnen waarborgen zijn juiste adresgegevens noodzakelijk. Let goed op wat je invult. Een huisnummer wordt nog wel eens vergeten in te vullen.

Betaling
De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is. De betaling vindt elektronisch plaats via de aangeboden methoden in de webshop. Alleen bij directe betaling wordt het bestelde product verzonden.

Retourbeleid
Bij aankoop van een product heb je recht om gedurende 7 dagen, na ontvangst van je bestelling, de aankoop te ontbinden. Wanneer je dit zou willen moet je 7 dagen na ontvangst van het product dit aan ons kenbaar maken. Dit kan via contact@lfkmagazine.nl. Alleen onbeschadigde, ongebruikte, producten nemen we retour.

Wanneer je gebruik maakt van het ‘herroepingsrecht’, komen de kosten voor het terugsturen voor je eigen rekening. LFK magazine zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terug terugbetalen.

Prijzen voor de consument
De prijzen staan vermeld bij het product in euro’s, deze zijn inclusief BTW, maar zonder verzendkosten. We hebben het recht om onze prijzen te veranderen. Dit zullen we kenbaar maken via onze webshop.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is LFK magazine niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Aansprakelijkheid
Met alle zorg en nauwkeurigheid worden onze producten geproduceerd en verzonden. Toch kan er iets fout gaan. Mocht er tijdens de verzendprocedure schade ontstaan, neem dan contact met ons op. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing. Stuur een mail naar contact@lfkmagazine.nl. Schade die ontstaan is na ontvangst van het product is LFK magazine niet aansprakelijk voor.

Intellectueel eigendom
LFK magazine is eigenaar van alle gepubliceerde teksten en beelden. Hierbij is het algemeen auteurs en publicatierecht van toepassing. LFK magazine kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het portretrecht en/of auteursrecht.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten van LIEFKE zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep samenkomen. Bij het reserveren van een plek wordt weergegeven op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.

Verhindering deelname bijeenkomst
Een bijeenkomst kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd. LIEFKE biedt geen inhaal mogelijkheden aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft LIEFKE geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

Een bijeenkomst van LIEFKE is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar bijeenkomst niet aan een ander kan overdragen.

Bezoeken bijeenkomsten
Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van LIEFKE. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren.

Wijziging bijeenkomst
Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt LIEFKE voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt LIEFKE ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Aansprakelijkheid bijeenkomst
LIEFKE spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is LIEFKE alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van LIEFKE is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor LIEFKE verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van LIEFKE, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is LIEFKE niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden bijeenkomsten
LIEFKE kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. LIEFKE heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy
Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt LIEFKE om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen.

Klachtenregeling:
Mocht je ergens niet tevreden over zijn en wil je dit aan ons laten weten stuur een mail naar contact@lfkmagazine.nl . Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LFK magazine.

LFK magazine heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond word door ons, dan zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen.

Geschillen
We vertrouwen erop dat er geen geschillen zullen ontstaan. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zullen we dit in goed overleg oplossen en jou als klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Mochten we er toch niet uitkomen dan is op onze overeenkomst uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen voorwaarden
We hebben het recht om onze voorwaarden wijzigen. De enige oplossingen om de wijzigingen bij te houden is, om regelmatig onze algemene voorwaarden te controleren.